รอง กต.หารือกับ ธรรมาจารย์ภิกษุณีกวงเซง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ 14 ก.พ. 2559 เวลา 15.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วยผู้ติดตาม หารือกับ ธรรมาจารย์ภิกษุณี ดร. กวงเซง เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านสังคมสงเคราะห์ ณ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

59021411 (2) 59021412

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์