ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๒

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๒

odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ00010001

odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ00010002

odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ00010003

odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ00010004

odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ00010005

odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ00010006

วัน สอบข้อเขียน วันพุธที่ ๙ มี.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

และสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มี.ค. ๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.

สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

สถานที่พัก สำหรับผู้มาสอบ คือ อุโบสถกลางน้ำ มจร ชั้น ๑

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมที่

โทร. ๐๘๑ – ๓๗๑-๘๘๑๒, ๐๘๗-๐๘๔-๐๒๓๔, ๐๘๖- ๐๙๒- ๘๑๙๙, ๐๘๑- ๓๗๔- ๒๔๓๘

odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ0001 odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ0002 odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ0003 odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ0004 odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ0005 odb22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ0006

ข่าว: วิทยาลัยพระธรรมทูต

News: Dhammaduta College