ประกาศให้ผู้ที่สอบผ่านเข้าอบรมพระธรรมทูต

ประกาศ

ให้ผู้ที่สอบผ่านเข้าอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานตัวในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

กองวิเทศสัมพันธ์ ห้อง D 300

๐๘-๑๓๗๑ ๘๘๑๒ ๐๘- ๑๓๗๔-๒๔๓๘

๐๘-๕๑๕๕-๒๙๘๒

หมายเหตุ : รายนามผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการฯ ประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙