รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมความร่วมมือกับประธานคณะสงฆ์ฮ่องกง เพื่อจัดศูนย์ฝึกพระธรรมทูต

Visit HK

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพระธรรมทูต ผจล.วัดอรุณ ฯ พร้อมผู้ติดตาม เดินทางปฏิบัติศาสนกิจในเขตปกครองพิเศษเกาะฮ่องกง โดยเข้ากราบสักการะ พระธรรมาจารย์จื่อฮุ่ย ประธานสงฆ์พุทธสมาคมฮ่องกง เจ้าอาวาสวัดโปวหลิน พร้อมกันนี้ได้ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือและตรวจสถานที่เพื่อจัดเป็นศูนย์ฝึกพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

Visit HK

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

580705-006 580705-007 580705-009 580704-010

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

Visit Hong Kong

ภาพ: กองวิเทศสัมพันธ์

ข่าว: พระมหาสมาน ชาตวิริโย