ประกาศ การต่อเอกสารวีซ่า

ประกาศ การยื่นเอกสาร การต่อวีซ่า

จาก กองวิเทศสัมพันธ์ ห้อง ดี 300 ,สำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

เฉพาะวันจันทร์ – วันอังคาร ยื่นต่อเอกสารวีซ่า

เฉพาะวันพุธ- วันพฤหัส มารับเอกสารวีซ่า

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ที่ โทร. 035-248-065 กองวิเทศสัมพันธ์

590903 ประกาศต่อวีซ่าวันจันทร์อังคาร1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาพ :  กองวิเทศสัมพันธ์