ขอเชิญร่วมพิธีถวายและมอบทุนการศึกษานิสิต ในอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต

ขอเชิญร่วมพิธีถวายและมอบทุนการศึกษานิสิต ในอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต

ขอเชิญร่วมพิธีถวายและมอบทุนการศึกษา แก่นิสิต มจร ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร., อธิการบดี มจร ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

590915 61 birthday of Phra Brahmapundit

590915 2+RGB61ปีพระพรหมบัณฑิต

590915 17 Sep 58 วางศิลาฤกษ์

590915 กำหนดการณ์มอบทุน 17-9-59 590915 กำหนดการณ์มอบทุน 17-9-590001 590915 กำหนดการณ์มอบทุน 17-9-590002

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์