รองอธิการบดี ฝ่ายต่างประเทศ นำประชุมนิสิตต่างประเทศ มจร ครั้งที่ 1 ปี 60

เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานในการประชุมนิสิตชาวต่างประเทศ มจร ซึ่งเป็นนิสิต มจร ส่วนกลาง ทุกชั้นปี ระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งจัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มจร โดยมีบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตร่วมจัดงาน ณ ห้องประชุมโซน D (เธียร์เตอร์ D) อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

600717 รอง ฝ่ายต่างประเทศ นำประชุมนิสิตต่างประเทศ มจร ครั้งที่ 1ปี 60 1 600717 รอง ฝ่ายต่างประเทศ นำประชุมนิสิตต่างประเทศ มจร ครั้งที่ 1ปี 60 2 600717 รอง ฝ่ายต่างประเทศ นำประชุมนิสิตต่างประเทศ มจร ครั้งที่ 1ปี 60 3 600717 รอง ฝ่ายต่างประเทศ นำประชุมนิสิตต่างประเทศ มจร ครั้งที่ 1ปี 60 4 600717 รอง ฝ่ายต่างประเทศ นำประชุมนิสิตต่างประเทศ มจร ครั้งที่ 1ปี 60 5 600717 รอง ฝ่ายต่างประเทศ นำประชุมนิสิตต่างประเทศ มจร ครั้งที่ 1ปี 60 6

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต