รอง กต. มจร สนทนากับ รมต.กระทรวงวัฒนธรรม งานร่วมมืออินโดนิเซีย

เมื่อ 20 ก.ค. 60 เวลา 07.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต สนทนางานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และอธิบดีกรมการศาสนา ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และร่วมเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจด้านความร่วมมือ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560

600720 รอง กต หารืองานอินโดนิเซียกับ รัฐมนตรีวัฒนธรรม1 600720 รอง กต หารืองานอินโดนิเซียกับ รัฐมนตรีวัฒนธรรม3 600720 รอง กต หารืองานอินโดนิเซียกับ รัฐมนตรีวัฒนธรรม4 600720 รอง กต หารืองานอินโดนิเซียกับ รัฐมนตรีวัฒนธรรม5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ