มจร ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ น. เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผจล.วัดอรุณ ฯ เป็นประธานประชุมนิสิตต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อแนะนำประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนของนิสิต มจร เพื่อความเป็นเอกภาพสวยงามตามสมณสารูป พร้อมกันนี้ได้แนะนำบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ ห้องเธียร์เตอร์ ซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

สำหรับกำหนดประชุมนิสิตต่างประเทศครั้งที่ ๓ ในวันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ดี อาคารเรียนรวมโซนดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

600724 รอง กต ประชุมนิสิต ตปท ครั้ง 2 เธียร์เตอร์ C2

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต