มจร หารือ พระธรรมาจารย์ ดร.ซิน ติ้ง ณ สถาบันเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซาน

วันที่ 27 ก.ค. 60 เวลา 08.40 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต หารือเกี่ยวกับการศึกษากับ พระธรรมาจารย์ ดร.ซิน ติ้ง (Most. Ven. Dr. Hsin Ting) ประธานโครงการสถาบันเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซาน กรุงเทพฯ และเยี่ยมชมความก้าวหน้าของการก่อสร้าง สถาบันการศึกษาพุทธศาสนาเถรวาท – มหายาน โฝวกวงซัน (Fo Guang Shan Theravada  and Mahayana Buddhist Institute) ณ เลขที่ 55 ถนนคู้บอน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

600727 รอง กต เยียม วัดโฝวกวงซาน2 600727 รอง กต เยียม วัดโฝวกวงซาน3 600727 รอง กต เยียม วัดโฝวกวงซาน4 600727 รอง กต เยียม วัดโฝวกวงซาน5 600727 รอง กต เยียม วัดโฝวกวงซาน6 600727 รอง กต เยียม วัดโฝวกวงซาน8 600727 รอง กต เยียม วัดโฝวกวงซาน9600727 รอง กต เยียม วัดโฝวกวงซาน10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาภราดร ภูริสฺสโร