ประชุมหารืองานวิจัย

เมื่อ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเรื่องงานวิจัย กับ ผศ.ดร.มารุต พัฒผล ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร ร่วมประชุม ณ ห้องสมุด วัดอรุณราชวราราม

600801 ประชุมงานวิจัยกับ ผศ.ดร.มารุต1 600801 ประชุมงานวิจัยกับ ผศ.ดร.มารุต2 600801 ประชุมงานวิจัยกับ ผศ.ดร.มารุต3 600801 ประชุมงานวิจัยกับ ผศ.ดร.มารุต4

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต