มจร ประชุมนิสิตต่างประเทศ ครั้งที่ 3

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 น. เวลา 09.00-11.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผจล.วัดอรุณ ฯ เป็นประธานการประชุมนิสิตต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก

โดยพระโสภณวชิราภรณ์ ได้ปาฐกถาพิเศษแก่นิสิตต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยและประวัติความเป็นมาของ มจร ณ ห้องประชุมโซน ซี (เธียร์เตอร์ ซี) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

สำหรับการประชุมนิสิตต่างประเทศครั้งต่อไป พระโสภณวชิราภรณ์ได้แนะนำให้นิสิตเตรียมนำเสนอกิจกรรมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ระหว่างวันที่ 13-20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมโซนดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

600808 รอง กต ประชุมครั้ง 3 นิสิต ตปท1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  กองวิเทศสัมพันธ์