พิธีปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16

วันที่ 4 ส.ค 2560 เวลา 08.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้มอบหมายให้ ผู้บริหาร วิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16  และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร

โดยวันนี้มีนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Mental Health in Thailand 4.0 และกล่าวปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16  และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

600804 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ1 600804 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ2 600804 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ3 600804 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ4 600804 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ5 600804 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ6 600804 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ8 600804 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต