มจร อำนวยความสะดวกพุทธสมาคมอันฮุย จีน

วันที่ 8 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้ พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจ การต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และรับรอง พระธรรมาจารย์  ฮุ่ย กวง รองประธานพุทธสมาคมอันฮุย พร้อมคณะ ณ อาคารอำนวยความสะดวกพระ,สามเณร และแม่ชี ท่าราชวรดิษฐ์  จากนั้น พระมหาชะเอม สุวีโร อำนวยความสะดวกให้คณะเข้าไปเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  และ เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

600808 พมชะเอมรับพระธรรมาจารย์  ฮุ่ย กวง1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  กองวิเทศสัมพันธ์