คณะผู้แทนพระธรรมาจารย์ฝ่าจ้าว สิงค์โปร์ เข้าพบอธิการบดี และถวายทุน

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผจล.วัดอรุณฯ ถวายการรับรองคณะผู้แทนพระธรรมาจารย์ฝ่าจ้าว วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ และนำคณะเข้าถวายสักการะพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร ณ กุฏิ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ

ในโอกาสเดินทางมาสักการะและเข้าพบอธิการบดีในครั้งนี้ ทางคณะผู้แทนพระธรรมาจารย์ฝ่าจ้าวได้ถวายทุนการศึกษาเข้ากองทุนพระพรหมบัณฑิต เป็นปีที่ ๓ เพื่อสมทบในการถวายทุนการศึกษา ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

600809 รอง กต พา พระธรรมาจารย์ฝ่าจ้าว ถวายทุนพระพรหมบัณฑิต1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  กองวิเทศสัมพันธ์