รองอธิการบดี ประชุมจัดสรรทุน “กองทุนพระพรหมบัณฑิต” ปี 60

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เป็นประธานการประชุมกรรมการจัดสรรทุน “กองทุนพระพรหมบัณฑิต” โดยมีผู้บริหาร มจร พระมหาประยูร ผอ.กิจการนิสิต พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่ มจร และคุณสุดาวรรณ เตชะไกรศรี กรรมการกองทุนฯ เข้าประชุมกรรมการ เพื่อจัดสรรทุนสำหรับถวายและมอบทุนการศึกษา ในโอกาสวันอายุวัฒนมงคลของพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ในวันที่ 17 กันยายน 2560 นี้

ประชุมจัดสรรทุน “กองทุนพระพรหมบัณฑิต” ปี 60 มจร 1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  กองวิเทศสัมพันธ์