อธิการบดี นำประชุม จัดงานครบรอบวันสถาปนา “130 ปี มหาจุฬา”

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬา”

เพื่อจัดงานครบรอบวันสถาปนา “130 ปี มหาจุฬา” ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2560 นี้

และเพื่อจัดสรรทุนสำหรับถวายและมอบทุนการศึกษา ในโอกาสวันอายุวัฒนมงคลของพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ในวันที่ 17 กันยายน 2560

ในการนี้พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมในการประชุมด้วย โดยมีผู้บริหาร มจร พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร คณะกรรมการจัดงานฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย

600823 อธิการ รอง กต ประชุมกองทุนพระพรหมบัณฑิต1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  กองวิเทศสัมพันธ์