ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา เจ้าภาพสวดอภิธรรมพระธรรมมงคลเจดีย์ วัดอรุณ

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  (U.S.A.) พร้อมด้วยรองประธานและกรรมการสมัชชาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ ในฐานะที่พระธรรมมงคลเจดีย์ มีอุปการคุณต่อการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นจนถึงปีปัจจุบัน รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 23 (พ.ศ. 2538 – 2560)

ในการนี้มีพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร อำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล โดยมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ วัดอรุณฯ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ1 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ3 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ4 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ5 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ6 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ7 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ8 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ9 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ10 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ11 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ12 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ13 600824 พระเทพพุทธิวิเทศ อเมริกา เจ้าภาพสวดพระธรรมเจดีย์ วัดอรุณ14

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร