วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ

วันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 19.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้ พระมหาชะเอม สุวีโร ผช. ฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูวินัยธรสมุทร, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และ เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ เดินทางมาร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นางจำลอง ไพศาล โยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ (สนั่น) ประธานรุ่นของพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 6 ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยวิทยาลัยพระธรรมทูตเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพในวันที่ 25 ส.ค. นี้ ร่วมกับเจ้าภาพคือ พระราชวรเมธี องค์การศึกษาวัดประยุรวงศาวาส และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ ศาลา 1 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ1 วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ2 วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ3 วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ4 วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ5 วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ6 วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ7 วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ8 วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ10 วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ11 วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ12 วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าภาพงานศพโยมมารดาของ พระครูสาราณียคุณ13

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาภราดร ภูริสฺสโร