มจร ประชุมครั้งที่ 3 กก. ศูนย์อำนวยความสะดวกพระฯ อุทิศถวาย ร.9

วันที่ 31 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร   เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณร ฯ ร่วมกับกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบทร.) กรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือ ท่าราชวรดิษฐ์ กทม.

โดยการประชุมมี พระมหาชะเอม สุวีโร ผศ. ผช. ฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผอ.พอ. พระมหาสาธิต สาธิโต ผอ.กองกลาง พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาฯ คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุม

สำหรับศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ดังกล่าว ปฏิบัติงานเพื่อการอำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณร เข้าไปเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ1

600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ2 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ3 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ4 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ5 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ6 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ7 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ8 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ9 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ10 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ11 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ12 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ13 600831 ประชุม กก ศูนย์อำนวย ณ ทัพเรือ14

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  กองวิเทศสัมพันธ์ นายสรวรรษ ปรักกโมดม