รอง กต ตรวจเยี่ยม นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ปฏิบัติวิปัสสนา ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มจร

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิตระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ ณ อาคารหอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

601225 13 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะมนุษยปฏิบัติธรรม มวก 48 มจร 1 601225 13 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะมนุษยปฏิบัติธรรม มวก 48 มจร 2 601225 13 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะมนุษยปฏิบัติธรรม มวก 48 มจร 3 601225 13 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะมนุษยปฏิบัติธรรม มวก 48 มจร 4 601225 13 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะมนุษยปฏิบัติธรรม มวก 48 มจร 5 601225 13 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะมนุษยปฏิบัติธรรม มวก 48 มจร 6 601225 13 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะมนุษยปฏิบัติธรรม มวก 48 มจร 7 601225 13 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะมนุษยปฏิบัติธรรม มวก 48 มจร 8 601225 13 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะมนุษยปฏิบัติธรรม มวก 48 มจร 9 601225 13 ภาพ รอง กต เยี่ยมนิสิตคณะมนุษยปฏิบัติธรรม มวก 48 มจร 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต / พระมหาภราดร ภูริสฺสโร , นายลิขิต บุญละคร