ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงาน “โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม มีพระพรหมบัณฑิต ศ,ดร. อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร มจร ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ผู้แทนสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ผู้แทนองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ ผู้แทนสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ผู้แทนพระธรรมทูตไทยในโอเชียนเนีย ผู้แทนพระธรรมทูตไทยในรัสเซีย มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรความร่วมมือต่าง ๆ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจัดประชุมโดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 1 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 2 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 3 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 4 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 5 (2) 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 6 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 7 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 8 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 10

610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 9 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 11 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 13 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 14 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 15 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 16 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 17 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 19 (2) 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 20 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 21 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 22 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 23 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 24 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 25 (2) 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 26 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 27 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 28 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 29 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 30 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 31 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 32 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 33 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 34 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 35 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 36

610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 37 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 38 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 39 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 40 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 41 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 42 610205 ประชุม กก อำนวยการ-ดำเนินงาน พระธรรมทูตรุ่น24 โดย วพท 45ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต /

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต /นายลิขิต บุญละคร, นายสรวรรษ ปรักกโมดม