จัดทำแผนงานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการงานกิจการต่างประเทศ มจร

วันที่ 6 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. กองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมทำแผนงานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการงานกิจการต่างประเทศและงานนานาชาติ มจร โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยพระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 1 610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 2 610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 3 610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 4 610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 6 610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 7 610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 8 610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 9 610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 10 610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 11 610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 12 610206 รอง กต รองวิชาการ ประชุมยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มจร 13

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต