มจร ร่วมสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ The Inner Dimension of Climate Change” เป็นวันที่ 2

วันที่ 8 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้บริหาร พร้อมด้วย อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ นิสิตชาวต่างประเทศ มจร ร่วมประชุมสัมมนาภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ The Inner Dimension of Climate Change”  ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของงานสัมมนา โดยมีผู้ร่วมงานจากประเทศต่าง ๆ ณ เสถียรธรรมสถาน กทม

610208 พมราชัน พมสมาน ภูมิอากาศโลก ณ เสถียรธรรมสถาน 1 610208 พมราชัน พมสมาน ภูมิอากาศโลก ณ เสถียรธรรมสถาน 2 610208 พมราชัน พมสมาน ภูมิอากาศโลก ณ เสถียรธรรมสถาน 3 610208 พมราชัน พมสมาน ภูมิอากาศโลก ณ เสถียรธรรมสถาน 4 610208 พมราชัน พมสมาน ภูมิอากาศโลก ณ เสถียรธรรมสถาน 5 610208 พมราชัน พมสมาน ภูมิอากาศโลก ณ เสถียรธรรมสถาน 6 610208 พมราชัน พมสมาน ภูมิอากาศโลก ณ เสถียรธรรมสถาน 7 610208 พมราชัน พมสมาน ภูมิอากาศโลก ณ เสถียรธรรมสถาน 8 610208 พมราชัน พมสมาน ภูมิอากาศโลก ณ เสถียรธรรมสถาน 10 610208 พมราชัน พมสมาน ภูมิอากาศโลก ณ เสถียรธรรมสถาน 11

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต