เข้ม ดำเนินงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24

วันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ โดยมีผู้บริหาร มจร คณะกรรมการโครงการฯ คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่ มจร และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมก่อนจะเริ่มอบรมในรุ่นที่ 24 เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่ต่างประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 1 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 2 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 3 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 4 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 5 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 6 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 7 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 8 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 9 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 10 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 11 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 12 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 13 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 14 610228 พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุม กก ดำเนินงาน ณ ห้อง 401 มจร อยุธยา 15

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต