บุญกว้างไกลต่างประเทศ ประธานฯ โอเซียเนีย อุปถัมภ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 5 มี.ค. 2561 เวลา 17.00 น ขออนุโมทนาบุญกับ พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร กรรมการอุปถัมภ์และกรรมการที่ปรึกษาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ ที่ปรึกษาประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสายโอซีเนีย  เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี นครไคร์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ 100,000 บาท เพื่ออุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ปี 61 โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้แทนโครงการเป็นผู้รับถวาย

ซึ่งโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มีพระผู้เข้าอบรมจำนวน 125 รูป ระยะเวลาอบรม 3 เดือน ตั้งแต่ 3 มี.ค. ถึง 2 มิ.ย. 61 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

610305 ผู้ทรงคุณวุฒิ แนะ พระธรรมทูตเผยแผ่กว้างไกลต่างประเทศ 6

.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ปี 2561

ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ

โทร. 0 2623 5368

กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา

โทร. 035 248 000 ต่อ 8428, 8429

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่ 026-1-31577-3

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรดระบุ: เจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต