ขออนุโมทนาบุญผู้บริจาค สนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ปี 61

对不起,此内容只适用于ไทย