บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต

บุคลากร

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 .
 V6 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)

ป.ธ. ๖, พธ.บ. (บริหารการศึกษา),

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

รก.ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

ผจล.วัดอรุณราชวราราม

 .
 .
ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ที่ ๘๓๙/๒๕๕๙
 ภาพพระครูวินัยธรสมุทร พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พม., พธ.บ.(สังคมศึกษา),

พธ.ม.(ปรัชญา),

Ph.D.(ปรัชญา)

 .
 .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๑
 600713 ภาพพระมหานงค์ พระมหานงค์ สุมงฺคโล,  ดร.

ป.ธ. ๙, ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา),

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑๓๑๐๐๒
 PMSamarn Jataviriyo พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ป.ธ. ๖, ค.บ. (สังคมศึกษา),

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),

ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและปรัชญา),

กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)

 .
 .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๓
 ภาพพระมหาไพฑูรย์ พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.

ป.ธ. ๗, พธ.บ.(ปรัชญา),

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์),

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๔
 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

ป.ธ. ๖, ป.วค., พธ.บ. (ปรัชญา),

พธ.ม. (ปรัชญา), พธ.ด. (ปรัชญา)

 .
.
 .
 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
 หมายเลข  ๐๑๓๒๐๐๒
 ภาพพระมหาภราดร  พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ),

พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)

บุคลากร

 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑
พระวรวิทย์ สุเมโธ (สุวรรณทอง)

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (ภาษาไทย)

 .
 .
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๒
 ภาพ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ (หมายสุข)

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) (พุทธจิตวิทยา)

 .
 .
 ตำแหน่ง  ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
 หมายเลข ๐๓
 ภาพ นายลิขิต บุญละคร นายลิขิต บุญละคร

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

 .
.
 .

.