พระมหาสมาน ชาตวิริโย

พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ปธ. ๖, ค.บ., วท.บ., ศน.ม., กศ.ด.

อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต

PMSamarn Jataviriyo

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสมาน ชาตวิริโย (ศศิสุวรรณพงศ์)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หมายเลข   ๐๑๓๑๐๐๒
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗
สถานที่เกิด จังหวัดเลย
การศึกษา - นักธรรมเอก
– เปรียญธรรม ๖ ประโยค
– ค.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย (๒๕๓๙)- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (๒๕๕๖)
– ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (๒๕๕๐)- กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๕๗)
ประวัติการทำงาน - ครูสอนปริยัติธรรม
– ครูพระสอนศีลธรรม
– อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร- ครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียนวัดมหรรณพาราม- ครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา- อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร.
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
-
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
อาจารย์
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดมหรรณพาราม 261/4 ถ.ตะนาว แขวง เสาชิงช้า เขต พระนคร กรุงเทพฯ
วิทยานิพนธ์ - การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความกตัญญูในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาขงจื๊้อ (ศน.ม.)

– การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนภาษาบาลีวิชา บาลีไวยากรณ์ เรื่อง อาขยาต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของพระสงฆ์ (กศ.ด.)

บทความในวารสาร 1. การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนภาษาบาลีวิชา บาลีไวยากรณ์ เรื่อง อาขยาต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของพระสงฆ์

2. การพัฒนาวีดิทัศน์การเรียน บาลีไวยากรณ์

 มือถือ  086-092-8199, 085-155-2982
 อีเมล  samarn261@hotmail.com
 ไอดี ไลน์  samarnsasi
 เฟซบุ๊ก  Samarn Sasi