พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พม., พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

 47038

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ ๘๓๙/๒๕๕๙
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖
สถานที่เกิด จังหวัดสุรินทร์
การศึกษา - นักธรรมเอก
– ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม
– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาสังคม (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.- ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

– Ph.D. (Phil.) สาขาปรัชญา ประเทศอินเดีย

ประวัติการทำงาน - รก.ผอ.กองทะเบียนและวัดผล

– รก.ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
-
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓/๒๘ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
วิทยานิพนธ์
บทความในวารสาร

.