พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ

พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ (หมายสุข)

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) (พุทธจิตวิทยา)

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ

.

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ (หมายสุข)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง  ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วัน/เดือน/ปี เกิด  ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๒๐
สถานที่เกิด  จังหวัดสุรินทร์
การศึกษา - นักธรรมชั้นเอก

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ประวัติการทำงาน – พระวิปัสสนาจารย์ อบรมกรรมฐานนิสิต ป.ตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๗
 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
-
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
-
สถานที่ทำงาน  วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน  วัดเทวีวรญาติ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
วิทยานิพนธ์ -
ดุษฎีนิพนธ์   -
บทความ -

.