การบริหาร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

V6

พระโสภณวชิราภรณ์

ป.ธ. ๖, พธ.บ. (บริหารการศึกษา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

รก.ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

ผจล.วัดอรุณราชวราราม

.

.

.

>>>โครงสร้างวิทยาลัย

>>>โครงสร้างการบริหาร

>>>บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต