สถิติโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

สถิติพระธรรมทูตของโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ (ฝ่ายมหานิกาย)

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑-๒๑

ดำเนินการโดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**********

รุ่นที่ ๑     ปี พ.ศ. ๒๕๓๘           จำนวน ๔๙ รูป

รุ่นที่ ๒     ปี พ.ศ. ๒๕๓๙           จำนวน ๗๖ รูป

รุ่นที่ ๓     ปี พ.ศ. ๒๕๔๐           จำนวน ๗๒ รูป

รุ่นที่ ๔     ปี พ.ศ. ๒๕๔๑           จำนวน ๕๓ รูป

รุ่นที่ ๕     ปี พ.ศ. ๒๕๔๒           จำนวน ๕๗ รูป  สร้างกุฏิถวาย พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร)

ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฎิพระพรหมโมลี”

รุ่นที่ ๖     ปี พ.ศ. ๒๕๔๓           จำนวน ๖๒ รูป  สร้างกุฏิถวาย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฎิพระธรรมปิฎก”

รุ่นที่ ๗     ปี พ.ศ. ๒๕๔๔           จำนวน ๗๓ รูป  สร้างกุฏิถวาย พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ)

ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฎิพระสุเมธาธิบดี”

รุ่นที่ ๘     ปี พ.ศ. ๒๕๔๕           จำนวน ๖๕ รูป  สร้างกุฏิถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฎิสมเด็จพระพุฒาจารย์”

รุ่นที่ ๙    ปีพ.ศ. ๒๕๔๖             จำนวน ๖๙ รูป  สร้างกุฏิถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฎิสมเด็จพระพุฒาจารย์”

รุ่นที่ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗            จำนวน ๖๗ รูป  สร้างกุฏิถวาย พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)

ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฎิพระพรหมวชิรญาณ”

รุ่นที่ ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘            จำนวน ๗๕ รูป  สร้างกุฏิถวาย พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท)

ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฎิพระพรหมมังคลาจารย์”

รุ่นที่ ๑๒   ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๗๗ รูป  สร้างกุฏิถวาย พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี)

ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฎิพระราชรัตนโมลี”

รุ่นที่ ๑๓   ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๘๑ รูป  สร้างกุฏิถวาย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน)

ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฎิพระธรรมวโรดม”

รุ่นที่ ๑๔   ปี พ.ศ. ๒๕๕๑          จำนวน ๗๖ รูป  สร้างกุฏิถวาย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ตั้งชื่อกุฏิว่า “กุฎิพระธรรมโกศาจารย์”

รุ่นที่ ๑๕   ปี พ.ศ. ๒๕๕๒          จำนวน ๘๓ รูป  สร้าง ลานไทร-ลานธรรม ตั้งชื่อว่า “ลานไทร-ลานธรรม

รุ่นที่ ๑๖    ปี พ.ศ. ๒๕๕๓         จำนวน ๗๖ รูป  สร้างประปา ตั้งชื่อว่า “แท็งก์พักน้ำ”

รุ่นที่ ๑๗   ปี พ.ศ. ๒๕๕๔          จำนวน ๘๕ รูป สร้างกุฏิ ตั้งชื่อว่า กุฏิธรรมิกราชฯ

รุ่นที่ ๑๘   ปี พ.ศ. ๒๕๕๕          จำนวน ๘๙ รูป  สร้างกุฏิ ตั้งชื่อว่า กุฏิพุทธชยันตีฯ

รุ่นที่ ๑๙   ปี พ.ศ. ๒๕๕๖          จำนวน ๙๕ รูป  สร้างกุฏิ ตั้งชื่อว่า กุฏิพระพรหมสิทธิฯ

รุ่นที่ ๒๐   ปี พ.ศ. ๒๕๕๗          จำนวน ๖๘ รูป

รุ่นที่ ๒๑   ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๙๘ รูป  ร่วมงานนวกรรมของวัดไทยในประเทศอินเดีย

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ เป็นต้นไป

ดำเนินการโดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ

**********

รุ่นที่ ๒๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙             จำนวน ๑๑๑ รูป  ร่วมงานนวกรรมและปลูกมะม่วงในวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

รุ่นที่ ๒๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐             จำนวน ๑๑๒ รูป ซ่อมแซมกุฏิพระพรหมสิทธิฯ และร่วมมุงกระเบื้องหลังคาอาคารที่พักผู้แสวงบุญ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย

สรุปจำนวนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ตั้งแต่ รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๒๓  รวมทั้งหมด จำนวน ๑,๗๗๐ รูป

(ข้อมูลปี ๒๕๖๐ โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร www.odc.mcu.ac.th)