บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศแสดงมุทิตาและต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรูปใหม่อย่างเป็นทางการPersonnel for Foreign Affairs congratulated and formally welcomed new Vice-Rector for Foreign Affairs and Assistant to the Rector for Foreign Affairs

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐ น. บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต แสดงมุทิตาและให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการแด่ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและผศ.ดร.บุญมี พรรษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต D ๓๐๐ มจร อยุธยา

1 8 7 6 5 4 3 2

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

On Wednesday, 7 September 2022, at 2.10 p.m., personnel for Foreign Affairs; Administrators, Lecturers, including staff of Dhammaduta college and International Relations Division, led by Phrakhruvinaithorn Sumut Thāvaradhammo, Asst. Prof., Dr., Acting Director of Dhammaduta College, congratulated and formally welcomed Phramaha Surasak Paccantaseno, Asst. Prof. Dr. promoted as new Vice–Rector for Foreign Affairs, and Asst. Prof. Boonmee Pansa promoted as new Assistant to the Rector for Foreign Affairs at the meeting room of Dhammaduta college, D300, MCU, Ayutthaya.

1 2 3 4 5 6 7 8

News: Dhammaduta College

Reporter: Phramaha Pharadon Bhurissaro

English News: Phramaha Pharadon Bhurissaro

Scroll to Top