พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี เมตตาให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายรายงาน

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ เมตตาให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าถวายรายงานเรื่องโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ สำนักงานวัดอรุณราชวราราม

พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี เมตตาถวายอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นประจำทุกปี และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ พระเดชพระคุณก็เมตตาต่อโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ โดยเมตตาถวายการอุปถัมภ์โครงการฯ ดังทุกปีที่ผ่านมา ในนามพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี และในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี ด้วยความเคารพยิ่ง และขอขอบคุณ พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ผู้เป็นกัลยาณมิตร มา ณ โอกาสนี้ ฯ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

Scroll to Top