รับสมัคร พระภิกษุเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 22Admission : Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 22Admission : Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 22

วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระภิกษุผู้มีใจรักศรัทธาในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดน มีความอดทน เสียสละ เข้าโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒

59010521

อบรม ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม – ๙ มิถุนายน ๕๙

รับสมัครวันนี้ – ๖ มีนาคม ๕๙
สอบข้อเขียนวันที่ ๙ มีนาคม ๕๙
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๕๙
ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๕๙
เปิดการอบรม วันที่ ๑๒ มีนาคม ๕๙
ปิดการอบรม วันที่ ๙ มิถุนายน ๕๙

สนใจติดต่อ วิทยาลัยพระธรรมทูต หรือ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)

สถานที่ อาคารเรียนรวม  ชั้น ๓ โซน D ห้อง D300
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๘๐๖๕
โทรสาร   ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕

หรือ

สถานที่ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง ๒๑๐ วัดมหาธาตุ ฯ  กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๑๑๓๕

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่>>>

คุณสมบัติ คลิ๊กที่นี่>>

ปฏิทินการอบรม คลิ๊กที่นี่>>

ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเข้าอบรมพระธรรมทูต คลิ๊กที่นี่

10407723_2163938240382168_2720395030410698222_n59010522 590105245901052559010526

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เป็นพระภิกษุมีพรรษา ๕ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

๒. จบหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก หรือมีเปรียญธรรม หรือ

๓. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

๔. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้การได้

๕. มีศรัทธาและเสียสละเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๖. มีบุคลิกดี จริยาวัตรงดงาม มีคารวะธรรมและมนุษยสัมพันธ์ดี

๗. มีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลักฐานการสมัคร

¨ ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

¨ ๒. รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป ขนาด ๒ นิ้ว (พื้นหลังขาวเท่านั้น) จำนวน ๔ รูป ไม่เกิน ๖ เดือน

¨ ๓. สำเนาปริญญาบัตรและเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด จำนวน ๑ ฉบับ

¨ ๔. สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก จำนวน ๑ แผ่น

¨ ๕. สำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรมชั้นสูงสุด จำนวน ๑ แผ่น

¨ ๖. สำเนาหนังสือสุทธิ จำนวน ๑ ฉบับ

¨ ๗. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาส วัดที่สังกัดในเมืองไทย เพื่ออนุญาตให้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูต

¨ ๘. หนังสือรับรองจากหัวหน้าสงฆ์ในต่างประเทศ หรือเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ (กรณีรูปที่ระบุวัดไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ)

¨ ๙. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีรูปใดมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลใหม่)

¨๑๐. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า ๙ เดือน

¨๑๑. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้มาตรฐาน

หมายเหตุ:

๑. เอกสารทุกชนิดต้องสำเนาลงในกระดาษขนาด A4

๒. ในการยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครนั้น ผู้สมัครต้องนำฉบับจริงมาแสดงด้วย

ขั้นตอนการสมัคร

๑. ยื่นเอกสารการสมัคร

๒. ลงชื่อสมัคร พร้อมค่าสมัคร (สงวนสิทธิ์ เมื่อสมัครแล้ว ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ)

๓. ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๔. สอบ ข้อเขียนและสัมภาษณ์

๕. ตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

๖. รายงานตัว ลงทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียม (สงวนสิทธิ์ เมื่อสมัครแล้ว ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ)

๗. เข้ารับการอบรม ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เมื่อผ่านการประเมินผลจึงจะถือว่าผ่านการอบรม

ค่าสมัคร

ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท (สงวนสิทธิ์ เมื่อสมัครแล้ว ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โปรดติดตามผลผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซด์ของ มจร หน้าวิทยาลัยพระธรรมทูต https://odc.mcu.ac.th และหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_index.php

วิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม

๑. สอบข้อเขียน

๒. สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้ารับการอบรมดังนี้

๑. ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม รูปละ ๓,๕๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมฝึกภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ รูปละ ๑๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรมการอบรม

๑. ภาควิชาการ

๒. ภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ

๓. ภาควิปัสสนากรรมฐาน

๔. ภาคสาธารณูปการ

สถานที่สำหรับฝึกอบรม

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

๒. ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

๓. ปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ

๔. อื่น ๆ

การประเมินผล

๑. มีการประเมินผลทุกภาคกิจกรรม

๒. ผลการประเมิน อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สมณบริขาร–เครื่องอุปโภคที่ควรนำไปใช้

ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑. บาตรพร้อมถลกบาตร ชนิดมีสายสะพายและเชิงบาตร

๒. อังสะอุ่น, สบง, ผ้าจีวรผ้าสังฆาฏิสีเหลือง, ผ้ารัดอก

๓. รองเท้า และ ถุงเท้า

๔. สมุดบันทึกและอุปกรณ์เครื่องเขียน

๕. สบู่ ยาสีฟัน และแปรงสีฟัน (อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว)

๖. เชือกไนล่อนหรือเชือกฟาง

๗. ร่ม

๘. ไฟฉาย และนาฬิกาปลุก

หมายเหตุ :- พระภิกษุรูปใดที่มีโรคประจำตัวให้เตรียมเวชภัณฑ์หรือยาปฏิชีวนะไปด้วย

Announce one is accepting application: Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 22

59010521

อบรม ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม – ๙ มิถุนายน ๕๙

รับสมัครวันนี้ – ๖ มีนาคม ๕๙
สอบข้อเขียนวันที่ ๙ มีนาคม ๕๙
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๕๙
ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๕๙
เปิดการอบรม วันที่ ๑๒ มีนาคม ๕๙
ปิดการอบรม วันที่ ๙ มิถุนายน ๕๙

สนใจติดต่อ วิทยาลัยพระธรรมทูต หรือ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)

สถานที่ อาคารเรียนรวม  ชั้น ๓ โซน D ห้อง D300
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๘๐๖๕
โทรสาร   ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕

หรือ

สถานที่ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง ๒๑๐ วัดมหาธาตุ ฯ  กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๑๑๓๕

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่>>>

คุณสมบัติ คลิ๊กที่นี่>>

ปฏิทินการอบรม คลิ๊กที่นี่>>

For an up-to-date admissions schedule, please check the announcement under “LATEST NEWS” in our website.

ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเข้าอบรมพระธรรมทูต คลิ๊กที่นี่

10407723_2163938240382168_2720395030410698222_n59010522 590105245901052559010526

คุณสมบัติของผู้สมัคร Applicant’s Eligibility

๑. เป็นพระภิกษุมีพรรษา ๕ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

๒. จบหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก หรือมีเปรียญธรรม หรือ

๓. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

๔. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้การได้

๕. มีศรัทธาและเสียสละเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๖. มีบุคลิกดี จริยาวัตรงดงาม มีคารวะธรรมและมนุษยสัมพันธ์ดี

๗. มีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลักฐานการสมัคร

¨ ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

¨ ๒. รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป ขนาด ๒ นิ้ว (พื้นหลังขาวเท่านั้น) จำนวน ๔ รูป ไม่เกิน ๖ เดือน

¨ ๓. สำเนาปริญญาบัตรและเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด จำนวน ๑ ฉบับ

¨ ๔. สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก จำนวน ๑ แผ่น

¨ ๕. สำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรมชั้นสูงสุด จำนวน ๑ แผ่น

¨ ๖. สำเนาหนังสือสุทธิ จำนวน ๑ ฉบับ

¨ ๗. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาส วัดที่สังกัดในเมืองไทย เพื่ออนุญาตให้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูต

¨ ๘. หนังสือรับรองจากหัวหน้าสงฆ์ในต่างประเทศ หรือเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ (กรณีรูปที่ระบุวัดไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ)

¨ ๙. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีรูปใดมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลใหม่)

¨๑๐. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า ๙ เดือน

¨๑๑. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้มาตรฐาน

หมายเหตุ:

๑. เอกสารทุกชนิดต้องสำเนาลงในกระดาษขนาด A4

๒. ในการยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครนั้น ผู้สมัครต้องนำฉบับจริงมาแสดงด้วย

ขั้นตอนการสมัคร

๑. ยื่นเอกสารการสมัคร

๒. ลงชื่อสมัคร พร้อมค่าสมัคร (สงวนสิทธิ์ เมื่อสมัครแล้ว ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ)

๓. ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๔. สอบ ข้อเขียนและสัมภาษณ์

๕. ตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

๖. รายงานตัว ลงทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียม (สงวนสิทธิ์ เมื่อสมัครแล้ว ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ)

๗. เข้ารับการอบรม ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เมื่อผ่านการประเมินผลจึงจะถือว่าผ่านการอบรม

ค่าสมัคร

ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท (สงวนสิทธิ์ เมื่อสมัครแล้ว ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

For an up-to-date admissions schedule, please check the announcement under “LATEST NEWS” in our website.

คณะ กรรมการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โปรดติดตามผลผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซด์ของ มจร หน้าวิทยาลัยพระธรรมทูต https://odc.mcu.ac.th และหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_index.php

วิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม

๑. สอบข้อเขียน

๒. สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้ารับการอบรมดังนี้

๑. ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม รูปละ ๓,๕๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมฝึกภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ รูปละ ๑๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรมการอบรม

๑. ภาควิชาการ

๒. ภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ

๓. ภาควิปัสสนากรรมฐาน

๔. ภาคสาธารณูปการ

สถานที่สำหรับฝึกอบรม

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

๒. ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

๓. ปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ

๔. อื่น ๆ

การประเมินผล

๑. มีการประเมินผลทุกภาคกิจกรรม

๒. ผลการประเมิน อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สมณบริขาร–เครื่องอุปโภคที่ควรนำไปใช้

ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑. บาตรพร้อมถลกบาตร ชนิดมีสายสะพายและเชิงบาตร

๒. อังสะอุ่น, สบง, ผ้าจีวรผ้าสังฆาฏิสีเหลือง, ผ้ารัดอก

๓. รองเท้า และ ถุงเท้า

๔. สมุดบันทึกและอุปกรณ์เครื่องเขียน

๕. สบู่ ยาสีฟัน และแปรงสีฟัน (อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว)

๖. เชือกไนล่อนหรือเชือกฟาง

๗. ร่ม

๘. ไฟฉาย และนาฬิกาปลุก

หมายเหตุ :- พระภิกษุรูปใดที่มีโรคประจำตัวให้เตรียมเวชภัณฑ์หรือยาปฏิชีวนะไปด้วย

Announce one is accepting application: Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 22

59010521

อบรม ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม – ๙ มิถุนายน ๕๙

รับสมัครวันนี้ – ๖ มีนาคม ๕๙
สอบข้อเขียนวันที่ ๙ มีนาคม ๕๙
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๕๙
ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๕๙
เปิดการอบรม วันที่ ๑๒ มีนาคม ๕๙
ปิดการอบรม วันที่ ๙ มิถุนายน ๕๙

สนใจติดต่อ วิทยาลัยพระธรรมทูต หรือ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)

สถานที่ อาคารเรียนรวม  ชั้น ๓ โซน D ห้อง D300
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๘๐๖๕
โทรสาร   ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕

หรือ

สถานที่ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง ๒๑๐ วัดมหาธาตุ ฯ  กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ  ๑๑๓๕

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่>>>

คุณสมบัติ คลิ๊กที่นี่>>

ปฏิทินการอบรม คลิ๊กที่นี่>>

ตัวอย่างหนังสืออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเข้าอบรมพระธรรมทูต คลิ๊กที่นี่

10407723_2163938240382168_2720395030410698222_n59010522 590105245901052559010526

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เป็นพระภิกษุมีพรรษา ๕ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

๒. จบหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก หรือมีเปรียญธรรม หรือ

๓. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

๔. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้การได้

๕. มีศรัทธาและเสียสละเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๖. มีบุคลิกดี จริยาวัตรงดงาม มีคารวะธรรมและมนุษยสัมพันธ์ดี

๗. มีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลักฐานการสมัคร

¨ ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

¨ ๒. รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป ขนาด ๒ นิ้ว (พื้นหลังขาวเท่านั้น) จำนวน ๔ รูป ไม่เกิน ๖ เดือน

¨ ๓. สำเนาปริญญาบัตรและเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด จำนวน ๑ ฉบับ

¨ ๔. สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก จำนวน ๑ แผ่น

¨ ๕. สำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรมชั้นสูงสุด จำนวน ๑ แผ่น

¨ ๖. สำเนาหนังสือสุทธิ จำนวน ๑ ฉบับ

¨ ๗. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาส วัดที่สังกัดในเมืองไทย เพื่ออนุญาตให้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูต

¨ ๘. หนังสือรับรองจากหัวหน้าสงฆ์ในต่างประเทศ หรือเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ (กรณีรูปที่ระบุวัดไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ)

¨ ๙. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีรูปใดมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลใหม่)

¨๑๐. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า ๙ เดือน

¨๑๑. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้มาตรฐาน

หมายเหตุ:

๑. เอกสารทุกชนิดต้องสำเนาลงในกระดาษขนาด A4

๒. ในการยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครนั้น ผู้สมัครต้องนำฉบับจริงมาแสดงด้วย

ขั้นตอนการสมัคร

๑. ยื่นเอกสารการสมัคร

๒. ลงชื่อสมัคร พร้อมค่าสมัคร (สงวนสิทธิ์ เมื่อสมัครแล้ว ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ)

๓. ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๔. สอบ ข้อเขียนและสัมภาษณ์

๕. ตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

๖. รายงานตัว ลงทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียม (สงวนสิทธิ์ เมื่อสมัครแล้ว ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ)

๗. เข้ารับการอบรม ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เมื่อผ่านการประเมินผลจึงจะถือว่าผ่านการอบรม

ค่าสมัคร

ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท (สงวนสิทธิ์ เมื่อสมัครแล้ว ไม่คืนเงินในกรณีใดๆ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะ กรรมการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โปรดติดตามผลผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซด์ของ มจร หน้าวิทยาลัยพระธรรมทูต https://odc.mcu.ac.th และหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_index.php

วิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม

๑. สอบข้อเขียน

๒. สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้ารับการอบรมดังนี้

๑. ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม รูปละ ๓,๕๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมฝึกภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ รูปละ ๑๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรมการอบรม

๑. ภาควิชาการ

๒. ภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ

๓. ภาควิปัสสนากรรมฐาน

๔. ภาคสาธารณูปการ

สถานที่สำหรับฝึกอบรม

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

๒. ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

๓. ปฏิบัติและศึกษาดูงานต่างประเทศ

๔. อื่น ๆ

การประเมินผล

๑. มีการประเมินผลทุกภาคกิจกรรม

๒. ผลการประเมิน อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สมณบริขาร–เครื่องอุปโภคที่ควรนำไปใช้

ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑. บาตรพร้อมถลกบาตร ชนิดมีสายสะพายและเชิงบาตร

๒. อังสะอุ่น, สบง, ผ้าจีวรผ้าสังฆาฏิสีเหลือง, ผ้ารัดอก

๓. รองเท้า และ ถุงเท้า

๔. สมุดบันทึกและอุปกรณ์เครื่องเขียน

๕. สบู่ ยาสีฟัน และแปรงสีฟัน (อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว)

๖. เชือกไนล่อนหรือเชือกฟาง

๗. ร่ม

๘. ไฟฉาย และนาฬิกาปลุก

หมายเหตุ :- พระภิกษุรูปใดที่มีโรคประจำตัวให้เตรียมเวชภัณฑ์หรือยาปฏิชีวนะไปด้วย

Scroll to Top