การบริหารAdministration行政管理

อธิการบดี 

610822 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.(Pali & Buddhist Studies)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.

ป.ธ. ๗, ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (บาลีสันสกฤต), ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา),

M.Phil., Ph.D. (Buddhist Studies)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผจล.วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

47038

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พม., พธ.บ.(สังคมศึกษา),

พธ.ม.(ปรัชญา),

Ph.D.(ปรัชญา)

.

>>>โครงสร้างวิทยาลัย

>>>โครงสร้างการบริหาร

>>>บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต

Rector 

610822 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

Most Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi

Pali IX, B.A., M.A., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)

Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

The Assistant Abbot of wat paknam bhasicharoen Temple

.

Vice Rector for Foreign Affairs of MCU

รองฯกต

Phramaha Surasak Paccantaseno, Asst. Prof., Dr., 

Pali VII, ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (บาลีสันสกฤต), ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา),

M.Phil., Ph.D. (Buddhist Studies)

Vice-Rector for Foreign Affairs of MCU,

The Assistant Abbot of Wat Ratchasittharam

.

 Director of Dhammaduta College

 47038

Acting Director, Dhammaduta College

Phrakhruvinaithonsamut Thavaradhammo, Dr.

B.A. (Education Social),

M.A. (Philosophy),

Ph.D. (Philosophy)

.

>>>Administration of college

>>>The College Administration

>>>Administrator

Rector 

610822 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

Most Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi

Pali IX, B.A., M.A., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)

Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

The Assistant Abbot of wat paknam bhasicharoen Temple

.

.

Vice Rector for Foreign Affairs of MCU

V6

Phra Sophonvachirabhorn

Pali VI, B.A.(Educational Administration), M.A.(Buddhist Studies)

Vice Rector for Foreign Affairs of MCU,

The Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Temple

.

.

 Director of Dhammaduta College

 47038

Acting Director, Dhammaduta College

Phrakhruvinaithonsamut Thavaradhammo, Dr.

B.A. (Education Social),

M.A. (Philosophy),

Ph.D. (Philosophy)

.

>>>Administration of college

>>>The College Administration

>>>Administrator

Scroll to Top