Author name: Likit

ลูกศิษย์ชาวไทใหญ่ถวายสักการะ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร

ลูกศิษย์ชาวไทใหญ่ถวายสักการะ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รับการถวายสักการะ จากกลุ่มพระสงฆ์ลูกศิษย์ ชาวไทใหญ่ นำโดย พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ปรารภอภิลักขิตสมัยมงคลดีถีปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๙ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ อาจารย์ได้น้อมนำธรรมคำสอนของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เรื่อง “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง” มาปรารภให้ลูกศิษย์สดับรับฟัง เพื่อเป็นพลังในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมกับอธิษฐานจิตอำนวยพรให้ลูกศิษย์ทุกท่าน ประสพสุขสวัสดีเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลในพระธรรมวินัยสืบไป ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รองฯ กต. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วพท. กวส. ถวายสักการะพระโสภณวชิราภรณ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้โอกาส พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าถวายสักการะ ในมงคลดิถีอภิลักขิตสมัย เถลิงศก ๒๕๖๖ และในอภิลักขิตสมัยอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณ ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ที่เข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ ประกอบด้วย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาประยูร โชติวโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พระมหาวิเชียร สุธีโร ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระพระธรรมทูต พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน นักวิเทศสัมพันธ์ …

รองฯ กต. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วพท. กวส. ถวายสักการะพระโสภณวชิราภรณ์ Read More »

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารเรียนรวมชั้น ๓ มจร พระนครศรีอยุธยา หลังจากที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จแล้ว พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ และเตรียมดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต ในปีการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๖ สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติให้วิทยาลัยพระธรรมทูตจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ๒๙/๒๕๖๖ และ จากการที่สภามหาวิทยาลัย …

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ Read More »

“ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๙”“The 9th/2019 Mobile Academic Council Meeting”

วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. อธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ: MCU TV On Friday, September 9, 2022, at 1:00 p.m. Phramaha Surasak Paccantaseno, Asst. Prof. Dr., Vice-Rector for Foreign Affairs, attended the 9th/2019 Mobile …

“ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๙”“The 9th/2019 Mobile Academic Council Meeting” Read More »

Scroll to Top