รายนามผู้ผ่านการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๙

รายนามผู้ผ่านการอบรม
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๙
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ ๑๒ มีนาคม ถึง ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (2559)
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล
001 ODB22001 พระสมร อมโร เพสังตึด
002 ODB22002 พระสมุห์วิชัย วิชโย พูลมนัส
003 ODB22003 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ เสริมจันทร์
004 ODB22004 พระครูสิริธรรมวิเทศ สิกฺขาสโภ ผ่องแผ้ว
005 ODB22005 พระมหาทิวากร อาภทฺโท ดีไพร
006 ODB22006 พระสมุห์วิศักดิ์ อิทฺธิาโณ กอจันทร์
007 ODB22007 พระมหาอำนวย านิสฺสโร เยาวนารถ
008 ODB22008 พระเศียร จนฺทธมฺโม ทาทอง
009 ODB22009 พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท อินทะโพธิ์
010 ODB22010 พระมหาสมใจ สุรจิตฺโต แพงมา
011 ODB22011 พระมหาเจษฎา โชติปุญฺโ พรหมปัญญา
012 ODB22012 พระมหาเอกรินทร์ อาจาโร ภักดี
013 ODB22013 พระมหาวิสุทธิ์ ตปุญฺโ ผิวทองอ่อน
014 ODB22014 พระมหาสาทร ธมฺมาทโร บุญชูยะ
015 ODB22015 พระมหาสงบ สนฺตจิตฺโต แก้วมาลา
016 ODB22016 พระมหาญัญญ์คุปต์ สุจิตฺโต เขตต์สิริวรกุล
017 ODB22017 พระครูสถิตชัยพัชร์ วชิราโณ คำฟู
018 ODB22018 พระมหาบุญกอง คุณาธโร มาหา
019 ODB22019 พระมหาปกรณ์ โชติปญฺโ ชินโชติกร
020 ODB22020 พระมหาสมชัย สญฺชโย ตั้งประณมกร
021 ODB22021 พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร ยอดเพ็ชร
022 ODB22022 พระครูไพศาลพนารักษ์ อติธมฺโม โฉมงาม
023 ODB22023 พระครูปลัดอดิสัย อานนฺโท บุญอวบ
024 ODB22024 พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภูงามดี
025 ODB22025 พระธนพัชร์ นิติสกฺโก คุ้มสมบัติ
026 ODB22026 พระมหาปรมินทร์ ทสฺสนธมฺโม ปะกิสังข์
027 ODB22027 พระประสิทธิ์ านิสฺสโร ศรีนวลสม
028 ODB22028 พระมหาสันทัศน์ โสตฺถิวํโส พงษ์สวัสดิ์
029 ODB22029 พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโ หมายสุข
030 ODB22030 พระมหาสุฉันท์ สุมงฺคโล สุดา
031 ODB22031 พระกฤษฎิ์ณวัช ปภากโร เกษกิจ
032 ODB22032 พระประเสริฐ ถิรปญฺโ พรหมสุรภัทร
033 ODB22033 พระมหาสิงหา ภทฺทวโร ศรีบุตร
034 ODB22034 พระเกียรตินันต์ นาถธมฺโม กองเอียด
035 ODB22035 พระมหากิตติวัฒน์ กิตฺติสมฺปนฺโน จันทร์เหลือง
036 ODB22036 พระมหาอุทัย เตชธมฺโม สายบุญ
037 ODB22037 พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน ประทุมวงศ์
038 ODB22038 พระมหาสิทธิชัย พุทฺธเสวี แผงตัน
039 ODB22039 พระมหาธานินทร์ จารุวณฺโณ ทิพนันท์
040 ODB22040 พระวรรธนะ มหาคมฺภีโร โตน้อย
041 ODB22041 พระเอกลักษณ์ จนฺทวํโส อ่อนนุ่ม
042 ODB22042 พระมหาสมโภชน์ สิริปุญฺโ วระโพธิ์
043 ODB22043 พระมหาสรพงษ์ วรปญฺโ สุวรรณหงษ์
044 ODB22044 พระเอกพงศ์ ธีรวํโส กนกธนพัฒน์
045 ODB22045 พระครูสมุห์ภัทรพล ธมฺมสุนฺทโร ดวงเกตุเมธาวี
046 ODB22046 พระวิทยา อาภสฺสโร พรมพิงค์
047 ODB22047 พระปลัดสมควร อธิปุญฺโ วงค์วรรณ
048 ODB22048 พระสมชาย ธมฺมสํวโร เบ็ญจะขันธ์
049 ODB22049 พระครูธรรมธรสาคร สุวฑฺฒโน วัฒนา
050 ODB22050 พระฐิติเมธี านวุฑฺโฒ เสือสกุล
051 ODB22051 พระทองพูน สุทฺธจิตฺโต โจติ
052 ODB22052 พระมหาสมชาย ชิโนรโส จำปาทอง
053 ODB22053 พระมหาธวัฒชัย วรมุนี หาญชนะ
054 ODB22054 พระกฤษณุวัฒน์ กิตฺติธมฺโม สายสุข
055 ODB22055 พระมหาสมศักดิ์ ปภากโร ใจเจริญ
056 ODB22056 พระวีรยุทธ ปญฺาวโร มโนธรรม
057 ODB22057 พระพล พลวฑฺฒโน จอกทอง
058 ODB22058 พระรังสรรค์ กิตฺติาโณ บุ่งอุทุม
059 ODB22059 พระมหาเฉลียว กิตฺติธมฺโม ขันขวา
060 ODB22060 พระมหาประเวศ ปยุตฺโต ปานกลาง
061 ODB22061 พระมหาเฉลิมชัย กิตฺติชโย กุคำ
062 ODB22062 พระมหาบุญจันทร์ กิตฺติปญฺโ สิงห์ธานี
063 ODB22063 พระจักรพล อินฺทปญฺโ อินทรีย์
064 ODB22064 พระใบฎีกาพัทธภณ เสฏฺโ คุณเศรษฐ
065 ODB22065 พระมหาปกรณ์ อุชุจาโร ถาวรคุณ
066 ODB22066 พระสมหมาย ปญฺาวชิโร สีลาชัย
067 ODB22067 พระสิทธิพงษ์ ปญฺาธโร ปัญญา
068 ODB22068 พระมหาอภิวัฒน์ สิทฺธิวฑฺฒโน ธรรมชาติ
069 ODB22069 พระมหาอำนาจ อตฺถจารี บุญฤทธิ์
070 ODB22070 พระปวิธ จตฺตมโล บูรผลิต
071 ODB22071 พระสรอัศม์ ปภาโส ไพโรจน์โดดเด่น
072 ODB22072 พระมหาสมชาย ปญฺาวชิโร ศรีสมพงษ์
073 ODB22073 พระสรรเสริญ เมติโก ธีโรภาส
074 ODB22074 พระเจษฎาคม สิริมงฺคโล แก่นแก้ว
075 ODB22075 พระปรัชญา ปิยวาจาโร ปรีชา
076 ODB22076 พระมหาทรงวิทย์ ธรวิชฺโช คงไพศาล
077 ODB22077 พระฐาปกรณ์ เขมกาโม ทองน้อย
078 ODB22078 พระอธิการประภัสพันธ์ ปนาโท ฤทธิ์สกุลวงษ์
079 ODB22079 พระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย กุลจรัสโภคิน
080 ODB22080 พระธนภัทร จตฺตมโล เอ็มรัตน์
081 ODB22081 พระปลัดวีระ ปภสฺสโร รสสุข
082 ODB22082 พระใบฎีกาเอกชัย อภิชยาโณ พลอยอร่าม
083 ODB22083 พระสุริยา วิสุทฺธธมฺโม สระกอบแก้ว
084 ODB22084 พระมหาเกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ ศิริวัฒนปกรณ์
085 ODB22085 พระวรวิทย์ สุเมโธ สุวรรณทอง
086 ODB22086 พระณชพรม กตปุญฺโ ศรีลางค์
087 ODB22087 พระมหาสานนท์ ขนฺธวิริโย บัวแก้ว
088 ODB22088 พระชัชพล พฺรหฺมโชโต จันทร์กลาง
089 ODB22089 พระมหานิธิสรรค์ ปภสฺสโร ธีวราชุติวัฒน์
090 ODB22090 พระมหาเอกภพ ปญฺาวชิโร พวงประดิษฐ
091 ODB22091 พระสุนันท์ สุมงฺคโล วิลามาศ
092 ODB22092 พระชำนาญ ปโมทิโต สืบนาม
093 ODB22093 พระมหาปัญญา อุตฺตมาโณ จันสีทอง
094 ODB22094 พระธีรเชษฐ์ ชยนนฺโท ชัยชนะ
095 ODB22095 พระมหาอานนท์ อภิชาโน ปานทอง
096 ODB22096 พระวชิรวิทย์ วชิรโพธิ ศักดิ์ธนะวณิช
097 ODB22097 พระมหาชินกร ชินกโร รตนาภิวัฒน์
098 ODB22098 พระวีระยุทธ จนฺทสาโร พูลสิงห์
099 ODB22099 พระไพบูลย์ ทนฺตมโน วงศ์ภูมี
100 ODB22100 พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโ จันทนา
101 ODB22101 พระมนตรี ปญฺาทีโป คู่ควร
102 ODB22102 พระวัชรพงษ์ อธิปญฺโ จันทร์คำ
103 ODB22103 พระปุญทาวัฒน์ าณวีโร กันภัย
104 ODB22104 พระมหานุกูล อินฺทสโร จันณดา
105 ODB22105 พระมหาพรวิชัย กิตฺติโสภโณ จอมทรักษ์
106 ODB22106 พระมหาศิริชัย สิรินฺทาโณ ศรีรัมย์
107 ODB22107 พระทวีศักดิ์ กตสาโร คำแหลง
108 ODB22108 พระมหาจุลพล สารทสฺสี พิมภารัตน์
109 ODB22109 พระพิทยาพล จิตฺตสุธี เฉิดฉวีบุษบา
110 ODB22110 พระเมืองพัฒน์ สติสมฺปนฺโน อภิสิงหานนท์
111 ODB22111 พระภิญโญ ตสฺสนาโม มีสมบัติ
ถวาย ณ วันที่  9 มิถุนายน พ.ศ. 2559/2016