ประกาศ คำสั่งAnnoucement通告

ข้อมูลประกาศ คำสั่ง

ลำดับ No. รายการ หมายเลข วันประกาศ ที่มา /เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ที่ ๘๓๙/๒๕๕๙ 3 ต.ค. 2559  มจร/พระครูวินัยธรสมุทร, ผศ.ดร.
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต   ที่ ๒๒/๒๕๖๒  30 มกราคม 2562   มจร/ พระมงคลธีรคุณ, ดร.
3 คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  ที่ ๓๙๘/๒๕๖๒   7 มีนาคม 2562  มจร/ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.
4  คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ที่ ๓๙๙/๒๕๖๒  1 มีนาคม 2562  มจร/ ดร.อุดร เขียวอ่อน
5 คำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร  ที่ ๕๑ /๒๕๖๓  22 มกราคม 2563  สำนักงานวิทยาลัย /พระมหาวิเชียร สุธีโร
6 คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ  ที่ ๕๘๖ /๒๕๖๓ 25 มิถุนายน 2563  มจร/ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.
7  คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการรองผู้อำนวยการ  ที่ ๕๘๗ /๒๕๖๓  25 มิถุนายน 2563  พระครูสิริปริยัตยาภรณ์
8  คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการรองผู้อำนวยการ  ที่ ๕๘๗ /๒๕๖๓  25 มิถุนายน 2563  ดร.อุดร เขียวอ่อน
9  คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน  ที่ ๕๘๘ /๒๕๖๓  25 มิถุนายน 2563  พระมหาวิเชียร สุธีโร 
10  คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน  ที่ ๕๘๘ /๒๕๖๓  25 มิถุนายน 2563  พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท

.

ข้อมูล : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

 ข้อมูลประกาศ คำสั่ง

ลำดับ No. รายการ No. Date ที่มา /เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ที่ ๘๓๙/๒๕๕๙ 3 ต.ค. 2559  มจร/พระครูวินัยธรสมุทร
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต   ที่ ๒๒/๒๕๖๒  30 มกราคม 2562   มจร/ พระมงคลธีรคุณ
3 คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  ที่ ๓๙๙/๒๕๖๒  1 มีนาคม 2562  มจร/ ดร.อุดร เขียวอ่อน
4  คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  No. 398/2562  7 Mar 2562/2019  Phrakhruvinaithonsamut
5  คำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร  No. 51/2563  22 Jan 2563/2020  Phramaha Wichean
6  Acting Director  No. 586/2563  25 jun 2020  Phrakhruvinaithonsamut Thavaradhammo, Dr.
7  Acting Vice-Director  No. 587/2563  25 jun 2020  Phrakhrusiripariyattayabhorn
8  Acting Vice-Director  No. 587/2563  25 jun 2020  Dr. Udon Khiew on
9  Acting Director, Office of the Dhammaduta College  No. 588/2563  25 jun 2020  PHRAMAHA WICHIAN SUDHĪRO
10  Acting Director, Office of Academic Affairs  No. 588/2563  25 jun 2020  Phramaha Sakchai  Kovido

.

ข้อมูล : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตข้อมูลประกาศ คำสั่ง

ลำดับ No. รายการ หมายเลข วันประกาศ ที่มา /เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ที่ ๘๓๙/๒๕๕๙ 3 ต.ค. 2559  มจร/พระครูวินัยธรสมุทร
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต   ที่ ๒๒/๒๕๖๒  30 มกราคม 2562   มจร/ พระมงคลธีรคุณ
3 คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  ที่ ๓๙๙/๒๕๖๒  1 มีนาคม 2562  มจร/ ดร.อุดร เขียวอ่อน
4  คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  No. 398/2562  7 Mar 2562/2019  Phrakhruvinaithonsamut
5  คำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร  No. 51/2563  22 Jan 2563/2020  Phramaha Wichean
6  Acting Director  No. 586/2563  25 jun 2020  Phrakhruvinaithonsamut Thavaradhammo, Dr.
7  Acting Vice-Director  No. 587/2563  25 jun 2020  Phrakhrusiripariyattayabhorn
8  Acting Vice-Director  No. 587/2563  25 jun 2020  Dr. Udon Khiew on
9  Acting Director, Office of the Dhammaduta College  No. 588/2563  25 jun 2020  PHRAMAHA WICHIAN SUDHĪRO
10  Acting Director, Office of Academic Affairs  No. 588/2563  25 jun 2020  Phramaha Sakchai  Kovido

.

ข้อมูล : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

Scroll to Top