คำปฏิญาณตน ของพระธรรมทูต

คำปฏิญาณตน ของพระธรรมทูต สายต่างประเทศ

.
.
ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณต่อหน้าพระพุทธปฏิมา, และครูอาจารย์ ณ ที่นี้ว่า

ข้าพเจ้า, ขอยอมเป็นทาสผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้า, พระธรรม, และพระสงฆ์

พระพุทธเจ้า, พระธรรม, และพระสงฆ์, เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า
.
ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณว่า, จะตั้งใจฝึกฝนอบรมตน, ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอน, ของครูอาจารย์ และปฏิบัติตามพระธรรมวินัย,        ด้วยความเคารพ
.
ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณว่า, เมื่อประกอบคุณงามความดีใดๆ, จะไม่หวังผลตอบแทน, เป็นลาภ, ยศ, สรรเสริญ, เกียรติ, ชื่อเสียงแก่ตนเอง, จะขอทำถวายเป็นเครื่องสักการะบูชา, ตอบแทน แด่พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ
จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต

.

ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณว่า, ในฐานะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, ขอยอมสละสรรพสิ่ง, ทั้งสมบัติ, อวัยวะ, และชีวิตของตน, เพื่อประโยชน์สุขของพหูชน, และความพัฒนาสถาพร, ของพระพุทธศาสนาสืบไป
.

ประพันธ์โดย
พระราชปัญญาเมธี

2560 วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

คำปฏิญาณตน ของพระธรรมทูต สายต่างประเทศ

.
.
ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณต่อหน้าพระพุทธปฏิมา, และครูอาจารย์ ณ ที่นี้ว่า

ข้าพเจ้า, ขอยอมเป็นทาสผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้า, พระธรรม, และพระสงฆ์

พระพุทธเจ้า, พระธรรม, และพระสงฆ์, เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า
.
ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณว่า, จะตั้งใจฝึกฝนอบรมตน, ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอน, ของครูอาจารย์ และปฏิบัติตามพระธรรมวินัย,        ด้วยความเคารพ
.
ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณว่า, เมื่อประกอบคุณงามความดีใดๆ, จะไม่หวังผลตอบแทน, เป็นลาภ, ยศ, สรรเสริญ, เกียรติ, ชื่อเสียงแก่ตนเอง, จะขอทำถวายเป็นเครื่องสักการะบูชา, ตอบแทน แด่พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ
จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต

.

ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณว่า, ในฐานะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, ขอยอมสละสรรพสิ่ง, ทั้งสมบัติ, อวัยวะ, และชีวิตของตน, เพื่อประโยชน์สุขของพหูชน, และความพัฒนาสถาพร, ของพระพุทธศาสนาสืบไป
.

ประพันธ์โดย
พระราชปัญญาเมธี

2560 วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

คำปฏิญาณตน ของพระธรรมทูต สายต่างประเทศ

.
.
ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณต่อหน้าพระพุทธปฏิมา, และครูอาจารย์ ณ ที่นี้ว่า

ข้าพเจ้า, ขอยอมเป็นทาสผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้า, พระธรรม, และพระสงฆ์

พระพุทธเจ้า, พระธรรม, และพระสงฆ์, เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า
.
ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณว่า, จะตั้งใจฝึกฝนอบรมตน, ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอน, ของครูอาจารย์ และปฏิบัติตามพระธรรมวินัย,        ด้วยความเคารพ
.
ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณว่า, เมื่อประกอบคุณงามความดีใดๆ, จะไม่หวังผลตอบแทน, เป็นลาภ, ยศ, สรรเสริญ, เกียรติ, ชื่อเสียงแก่ตนเอง, จะขอทำถวายเป็นเครื่องสักการะบูชา, ตอบแทน แด่พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ
จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต

.

ข้าพเจ้า, ขอปฏิญาณว่า, ในฐานะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, ขอยอมสละสรรพสิ่ง, ทั้งสมบัติ, อวัยวะ, และชีวิตของตน, เพื่อประโยชน์สุขของพหูชน, และความพัฒนาสถาพร, ของพระพุทธศาสนาสืบไป
.

ประพันธ์โดย
พระราชปัญญาเมธี

2560 วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

This will close in 20 seconds

Scroll to Top