ความเป็นมาการฝึกอบรมพระธรรมทูตThe story of Training Overseas Dhammaduta Bhikkhus The story of Training Overseas Dhammaduta Bhikkhus

ความเป็นมาการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้จัดขึ้นร่วมกันทั้งสองนิกายในระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐ และได้หยุดลงด้วยเหตุปัจจัยจำเป็นบางประการ  แต่ความต้องการพระธรรมทูตไปต่างประเทศกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา  งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเริ่มเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๓  แล้วมีการตั้งวัดเป็นบ้านเล็ก ๆ หลังหนึ่ง  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๑๔  ต่อมาวัดไทยเริ่มมีจำนวนมากขึ้น  โดยเฉพาะ  เมืองใหญ่ ๆ  เช่น นิวยอร์ก  วอชิงตัน  ดีซี  ชิคาโก  ลอสแองเจลลิส
เมื่อพระสงฆ์ไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างแดนมากขึ้น  แต่ทว่าการจัดฝึกอบรมได้ชะงักลงไปแล้ว  มหาเถรสมาคมภายใต้การสนับสนุนของกรมการศาสนา จึงให้มีการรื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาใหม่ มอบให้สมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยว  อุปเสโณ)  กรรมการมหาเถรสมาคม  เป็นกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระสงฆ์มหานิกาย  และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  (ประจวบ       กนฺตาจาโร)  กรรมการมหาเถรสมาคม  เป็นกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย  พระมหาเถระทั้งสองได้มอบภาระงานนี้ แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยลำดับเป็นหน่วยงานดำเนินการ  กรมการศาสนาสนับสนุนงบประมาณจำนวนแห่งละสองแสนกว่าบาทในการดำเนินการโครงการนี้  จึงเริ่มมีการฝึกอบรมเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง  นับตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  จนถึงปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในการดำเนินงานคือ
๑.  เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถ  จริยาวัตรอันงดงาม  และความมั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศยิ่งขึ้น
๒.   เพื่อเตรียมพระธรรมทูต  ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งไปต่างประเทศ
๓.   เพื่อสนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย

โครงการบัณฑิตศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  (มมร.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (มจร.) ที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุ เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโท  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๑  นั้นก็คืองานสืบสาน  โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทยนั่นเอง  แต่เป็นการศึกษาในรูปหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)  และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) โดยเฉพาะหลักสูตร ศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ  มมร.  มีสาขาวิชา พุทธศาสนนิเทศ  (BUDDHIST  MISSION  PROCESS)  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  BUDDHISH  STUDIES  (พุทธศาสน์ศึกษา)  มีจุดประสงค์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ  แต่ทว่ามิได้มีการส่งผู้สำเร็จการศึกษาออกไป  เพราะขาดการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองคณะสงฆ์ไทย ทำให้ไม่มีการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและการส่งพระธรรมทูตอย่างเป็นรูปธรรม  จนเป็นเหตุให้มหาเถรสมาคมมีมติให้ดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตอีกวาระหนึ่ง  นับแต่ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๘  เป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (มจร.) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปีละ ๑ ครั้ง เริ่มอบรม รุ่นที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จำนวนผู้ผ่านการอบรม ๔๙ รูป มีการอบรมมาถึงรุ่นที่ ๒๐ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้น โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยความร่วมมือกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และองค์กรความร่วมมือต่างๆ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมต่อเป็นรุ่นที่ ๒๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน ๙๘ รูป รุ่นที่ ๒๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน ๑๑๑ รูป รุ่นที่ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน ๑๑๒ รูป รุ่นที่ ๒๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน ๑๒๔ รูป  รุ่นที่ ๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน ๑๓๑ รูป รวม ๒,๐๒๕ รูป (พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว ๒๕ รุ่น ได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก มีจำนวนวัดในต่างประเทศถึง ๓๙ ประเทศ

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน ๑๒๐ รูป เมื่อรวมสถิติการฝึกอบรมพระธรรมทูตตั้งแต่รุ่นที่  ๑ – ๒๖ รวมมีจำนวน ๒,๑๔๕ รูป

.

ข้อมูล ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ /วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

Background of Oversea Dhammaduta Bhikkhus Training

Overseas Dhammaduta Training Project has jointly formed with two sects during BE 2509-2510 and has ceased down with some necessary factors. But, the need of Dhammadhuta going abroad has increased steadily, especially in the U.S.A. Buddhism Propagation Task has started in BE. 2513. Then a small house had been organized as temple on July 6, 2514. Later, Thai temples have increased more and more especially in the big cities such as New York, Washington D.C., Chicago, Los Angeles.

When Thai monks went abroad more for Buddhism Propagation, but the training management has stopped. Thai Sangha Council under the support of the Religious Affairs Department has revived this project and authorized Somdet Phra Buddhacarya (Kiaw Upaseno), Member of Thai Sangha Council, as the Director of Training Maha Nikaya Monks and Phra Buddha Chinnawong (Prachueb Gantacaro), Member of Thai Sangha Council, as the Director of training Dhammayutha Nikaya Monks. Both Mahatheras have delegated this task to Mahamakutrajavidyalaya University and Mahachulalongkornrajavidyalaya University as the operation organizations respectively. The Religious Affairs Department supported budget for over 200,000 Baht (two hundred thousand Baht) to each organization in proceeding this project. Therefore, the training has started as concrete form earnestly from BE. 2538 up until now, having the same objectives in operation, that are:

  1. To train Dhammaduta to have more knowledge and capability, good conduct and confidence in performing religious activities abroad.
  2. To prepare Dhammaduta who have proper qualification abroad for sending abroad.
  3. To fulfill task in Buddhism Propagation in abroad of Thai Sangha.

The Graduate Program, both of Mahamakutrajavidyalaya University (MMU) and Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) which have given opportunity to monks enrolled in the Master Degree Program since the academic year 2531, were to carry on the Overseas Dhammadhuta Project of Thai Sangha. Rather, there were the study in the curriculum of Master Degree in Religious Studies and the curriculum of Master Degree in Buddhist Studies. Especially, the curriculum of Master Degree in Religious Studies of Mahamakutrajavidyalaya University (MMU) offered a course of “Buddhist Mission Process”, currently named as “Buddhist Studies”, having objective to send the graduates to be Dhammadhuta in abroad. However, there was no graduate sent out abroad because it lacked of coordination between the University and Thai Sangha Govern Organization. Thus, there was no concrete development models for training and sending Dhammaduta. As a result, Thai Sangha Council has resolved to proceed on Dhammaduta training for another term, from BE 2538 onwards.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) has provided training for Overseas Dhammaduta once a year. The training started from the Batch No. 1, in BE 2538, there was 49 Dhammaduta passed the training course. The training was continued up to Batch No. 20, in BE 2557. When MCU has announced the establishment of Dhammaduta College, having            Phra Sophonvachirabhorn held position as Acting Director for Dhammaduta College, has proceeded the training continuously up to the Batch No. 21 in BE 2558. There were 98 Dhammadutas passed the training course. The batch No.22 in BE 2559. There were 111 Dhammadutas passed the training course. The batch No.23 in BE 2560. There were 112 Dhammadutas passed the training course. The batch No.24 in BE 2561. There were 124 Dhammadutas passed the training course. The batch No.25 in BE 2562. There were 125 Dhammadutas passed the training course.

According to the statistic compiling of Dhammaduta training from the Batch No. 1 to No. 25 in BE 2562, there are 2,025 Dhammaduta have passed the training and have travelled to propagate Buddhism worldwide. There are temples in 39 countries.

The class 26 of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus in the years 2020, consisting of 120 bhikhus. When concluding the statistics of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus from Class 1 – 26, totally 2,145 bhikhus.

Background of Oversea Dhammaduta Bhikkhus Training

Overseas Dhammaduta Training Project has jointly formed with two sects during BE 2509-2510 and has ceased down with some necessary factors. But, the need of Dhammadhuta going abroad has increased steadily, especially in the U.S.A. Buddhism Propagation Task has started in BE. 2513. Then a small house had been organized as temple on July 6, 2514. Later, Thai temples have increased more and more especially in the big cities such as New York, Washington D.C., Chicago, Los Angeles.

When Thai monks went abroad more for Buddhism Propagation, but the training management has stopped. Thai Sangha Council under the support of the Religious Affairs Department has revived this project and authorized Somdet Phra Buddhacarya (Kiaw Upaseno), Member of Thai Sangha Council, as the Director of Training Maha Nikaya Monks and Phra Buddha Chinnawong (Prachueb Gantacaro), Member of Thai Sangha Council, as the Director of training Dhammayutha Nikaya Monks. Both Mahatheras have delegated this task to Mahamakutrajavidyalaya University and Mahachulalongkornrajavidyalaya University as the operation organizations respectively. The Religious Affairs Department supported budget for over 200,000 Baht (two hundred thousand Baht) to each organization in proceeding this project. Therefore, the training has started as concrete form earnestly from BE. 2538 up until now, having the same objectives in operation, that are:

  1. To train Dhammaduta to have more knowledge and capability, good conduct and confidence in performing religious activities abroad.
  2. To prepare Dhammaduta who have proper qualification abroad for sending abroad.
  3. To fulfill task in Buddhism Propagation in abroad of Thai Sangha.

The Graduate Program, both of Mahamakutrajavidyalaya University (MMU) and Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) which have given opportunity to monks enrolled in the Master Degree Program since the academic year 2531, were to carry on the Overseas Dhammadhuta Project of Thai Sangha. Rather, there were the study in the curriculum of Master Degree in Religious Studies and the curriculum of Master Degree in Buddhist Studies. Especially, the curriculum of Master Degree in Religious Studies of Mahamakutrajavidyalaya University (MMU) offered a course of “Buddhist Mission Process”, currently named as “Buddhist Studies”, having objective to send the graduates to be Dhammadhuta in abroad. However, there was no graduate sent out abroad because it lacked of coordination between the University and Thai Sangha Govern Organization. Thus, there was no concrete development models for training and sending Dhammaduta. As a result, Thai Sangha Council has resolved to proceed on Dhammaduta training for another term, from BE 2538 onwards.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) has provided training for Overseas Dhammaduta once a year. The training started from the Batch No. 1, in BE 2538, there was 49 Dhammaduta passed the training course. The training was continued up to Batch No. 20, in BE 2557. When MCU has announced the establishment of Dhammaduta College, having            Phra Sophonvachirabhorn held position as Acting Director for Dhammaduta College, has proceeded the training continuously up to the Batch No. 21 in BE 2558. There were 98 Dhammadutas passed the training course. The batch No.22 in BE 2559. There were 111 Dhammadutas passed the training course. The batch No.23 in BE 2560. There were 112 Dhammadutas passed the training course. The batch No.24 in BE 2561. There were 124 Dhammadutas passed the training course. The batch No.25 in BE 2562. There were 125 Dhammadutas passed the training course.

According to the statistic compiling of Dhammaduta training from the Batch No. 1 to No. 25 in BE 2562, there are 2,025 Dhammaduta have passed the training and have travelled to propagate Buddhism worldwide. There are temples in 39 countries.

The class 26 of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus in the years 2020, consisting of 120 bhikhus. When concluding the statistics of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus from Class 1 – 26, totally 2,145 bhikhus.

Scroll to Top