สมัครเรียน

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต

แบบฟอร์มสมัคร

Application form
แนบเอกสาร

การชำระค่าสมัคร

โปรดชำระค่าสมัครไปยังบัญชีที่กำหนด
และอัปโหลดหลักฐานพร้อมส่งข้อมูลการสมัคร

รายชื่อผู้สมัครเรียน

Previous slide
Next slide

This will close in 20 seconds

Scroll to Top