บทความ วิชาการAcademic Articles学术文章

.

บทความ วิชาการ Academic Articles of Dhammaduta College

 

ที่

/No.

ชื่อบทความ/ ผู้เขียน/Authors ตำแหน่ง /Position Remark
1 The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus in Noble Discipline The Role of the Thai Dhammaduta Bhikkhus 

(link 2 :word) (see more)

พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.  Regular Lecturer, Dhammaduta College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University http://odc.mcu.ac.th/?p=5575
2 Humanism Ideology in Buddhist Philosophy

แนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ (เสริมจันทร์), ดร. Regular Lecturer, Dhammaduta College,Mahachulalongkornrajavidyalaya University http://odc.mcu.ac.th/?page_id=4078&lang=en
3   วิเคราะห์อัตถิภาวนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

AN ANALYSIS OF THE EXISTENTIALISM IN THERAVĀDA BUDDHIST PHILOSOPHY

 

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ (เสริมจันทร์), ดร.

  อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  http://odc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/610719-บทความ-วิเคราะห์อัตถิภาวนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท-พมยงยุทธ.pdf
4  การศึกษากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล The Study of Strategy of The propagation of Buddhism of The Overseas Dhammaduta Bhikkhus in India – Nepal  

พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. 

 อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  https://odc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/12/proceeding-ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่-2-พุทธปัญญาศรีทวารวดี-กลยุทธ์อินเดีย-พมสมาน.pdf
5  การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. 

 อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/index 
6        
7        
         
         
         
         
         
         
         

 

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

..

บทความ วิชาการ Academic Articles of Dhammaduta College

 

ที่ /No. ชื่อบทความ/ ผู้เขียน/Authors ตำแหน่ง /Position Remark
1 The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus in Noble Discipline The Role of the Thai Dhammaduta Bhikkhus 

(link 2 :word) (see more)

Phramaha Samarn jataviriyo, (sasisuwanphong), Ed.D.

 

Regular Lecturer, Dhammaduta College Mahachulalongkornrajavidyalaya University http://odc.mcu.ac.th/?p=5575
2 Humanism Ideology in Buddhist Philosophy

แนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

Phramahā Yongyuth Kantābho (Sermchan), Ph.D. Regular Lecturer, Dhammaduta College Mahachulalongkornrajavidyalaya University http://odc.mcu.ac.th/?page_id=4078&lang=en
3  AN ANALYSIS OF THE EXISTENTIALISM IN THERAVĀDA BUDDHIST PHILOSOPHY  Phramahā Yongyuth Kantābho (Sermchan), Ph.D.  Regular Lecturer, Dhammaduta College Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
4  The Study of Strategy of The propagation of Buddhism of The Overseas Dhammaduta Bhikkhus in India – Nepal  Phramaha Samarn jataviriyo, (sasisuwanphong), Ed.D.  Regular Lecturer, Dhammaduta College Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
5  THE STUDY OF CHARACTERISTICS OF DHAMMADUTA BHIKKHUS FOR PROPAGATING BUDDHISM IN UNITED STATES OF AMERICA.  Phramaha Samarn jataviriyo, (sasisuwanphong), Ed.D.  Regular Lecturer, Dhammaduta College Mahachulalongkornrajavidyalaya University  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/index 
6        
7        
         
         
         
         
         
         
         

 

 

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

..

บทความ วิชาการ Academic Articles of Dhammaduta College

 

ที่ /No. ชื่อบทความ/ ผู้เขียน/Authors ตำแหน่ง /Position Remark
1 The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus in Noble Discipline The Role of the Thai Dhammaduta Bhikkhus 

(link 2 :word) (see more)

Phramaha Samarn jataviriyo, (sasisuwanphong), Ed.D.

 

Regular Lecturer, Dhammaduta CollegeMahachulalongkornrajavidyalaya University http://odc.mcu.ac.th/?p=5575
2 Humanism Ideology in Buddhist Philosophy

แนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

Phramahā Yongyuth Kantābho (Sermchan), Ph.D. Regular Lecturer, Dhammaduta CollegeMahachulalongkornrajavidyalaya University http://odc.mcu.ac.th/?page_id=4078&lang=en
3  AN ANALYSIS OF THE EXISTENTIALISM IN THERAVĀDA BUDDHIST PHILOSOPHY Phramahā Yongyuth Kantābho (Sermchan), Ph.D.  Regular Lecturer, Dhammaduta CollegeMahachulalongkornrajavidyalaya University  
4  The Study of Strategy of The propagation of Buddhism of The Overseas Dhammaduta Bhikkhus in India – Nepal  Phramaha Samarn jataviriyo, (sasisuwanphong), Ed.D.  Regular Lecturer, Dhammaduta College Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
5  THE STUDY OF CHARACTERISTICS OF DHAMMADUTA BHIKKHUS FOR PROPAGATING BUDDHISM IN UNITED STATES OF AMERICA.   Phramaha Samarn jataviriyo, (sasisuwanphong), Ed.D.  Regular Lecturer, Dhammaduta College Mahachulalongkornrajavidyalaya University  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/index 
6        
7        
         
         
         
         
         
         
         

 

 

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

.

Scroll to Top