พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระมหาประยูร โชติวโร, ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท,ดร.

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พระมหาวิเชียร สุธีโร

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

Scroll to Top