พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระครูสุตรัตนบัณฑิต, ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท,ดร.

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พระมหาวิเชียร สุธีโร

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท

นักวิชาการศึกษา

พระคำเสา สุจิตฺโต

นักวิเทศสัมพันธ์

This will close in 20 seconds

Scroll to Top