ประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมหารือในกิจการขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นายกสภามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก เมตตาเป็นประธานการประชุมหารือในกิจการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และองค์กรในกำกับดูแลขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก อาทิ องค์การยุวพุทธิกศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ณ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๗ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาบัญชาให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าประชุม โดยมี พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และนายลิขิต บุญละคร นักวิชาการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมในการนี้ด้วย ฯ

พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร. บรรยายวิชากรรมฐาน แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรยายเรื่อง กรรมฐานสำหรับพระธรรมทูต แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต ณ ห้องเรียน ดี๔๒๒ อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา ฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายเรื่อง การต่างประเทศและศิลปะการทูตแก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรยายเรื่อง การต่างประเทศและศิลปะการทูต (Diplomacy and Foreign Affairs ) แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต ณ ห้องเรียน พุทธเมตตา อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา ฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้สรุปผลงานในรอบ ๑ ปี ของวิทยาลัยพระธรรมทูต ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ -๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖๖ ดังนี้ (๑) เรื่อง การจัดทำหลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต หลักสูตรวุฒิบัตรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และหลักสูตรวุฒิบัตรธรรมทูตคฤหัสถ์ในต่างประเทศ สำเร็จเรียบร้อย (๒) เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนและการอบรม หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรวุฒิบัตร ของวิทยาลัยพระธรรมทูต สำเร็จเรียบร้อย (๓) เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูตสำเร็จเรียบร้อย (๔) การจัดทำวารสารพระธรรมทูตสำเร็จ (๕) เรื่อง …

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน Read More »

Scroll to Top