ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ และแผนปฏิบัติการการทำงานร่วมกันระหว่าง มจร กับ พม.MCU and MSDHS held the meeting on academic cooperation and a plan of action for social welfare

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานที่ประชุมร่างกรอบทำ MOU ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี ศ.ระพีพรรณ คำหอม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกระทรวง ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

01 02 03 04 05 06 07 08 SON03637 SON03639 SON03641 SON03644 SON03647 SON03662 SON03663 SON03668 SON03670 SON03674 SON03679 SON03681 SON03686 SON03688 SON03689 SON03694 SON03697 SON03700 SON03704 SON03706 SON03708 SON03709 SON03711 SON03714 SON03715 SON03725 SON03728 SON03736 SON03737 SON03741 SON03742 SON03748 SON03750 SON03754 SON03755 SON03759 SON03760 SON03763 SON03766 SON03773 SON03776 SON03779 SON03790 SON03792 SON03793 SON03795 SON03796 SON03797 SON03799 SON03803 SON03807 SON03811 SON03817 SON03821 SON03827 SON03831 SON03832 SON03834 SON03837 SON03845 SON03852 SON03857 SON03859 SON03874 SON03876 SON03881 SON03883 SON03886 SON03896 SON03898 SON03901 SON03905

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

On 30 August 2022, at 3.00 p.m. Phra Sophonvachirabhorn, Dr., Agga Maha Pundita, Acting Vice-Rector for Foreign Affairs, Mahachulalonglornrajavidyalay University (MCU), Prof. Rapeepan Kumhop, Honorary Advisor of Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS), and Mrs. Nuthshooree Anusasanun, Director of Division of Social Development and Human Security Standards co-chaired the cooperation meeting to draft an MOU between MCU and MSDHS. At the meeting, Administrators, lecturers, staff of MCU, and staff of MSDHS also participated in room 208, Mahachulalongkorn building, Mahathadu temple, Bangkok.

01 02 03 04 05 06 07 08 SON03637 SON03639 SON03641 SON03644 SON03647 SON03662 SON03663 SON03668 SON03670 SON03674 SON03679 SON03681 SON03686 SON03688 SON03689 SON03694 SON03697 SON03700 SON03704 SON03706 SON03708 SON03709 SON03711 SON03714 SON03715 SON03725 SON03728 SON03736 SON03737 SON03741 SON03742 SON03748 SON03750 SON03754 SON03755 SON03759 SON03760 SON03763 SON03766 SON03773 SON03776 SON03779 SON03790 SON03792 SON03793 SON03795 SON03796 SON03797 SON03799 SON03803 SON03807 SON03811 SON03817 SON03821 SON03827 SON03831 SON03832 SON03834 SON03837 SON03845 SON03852 SON03857 SON03859 SON03874 SON03876 SON03881 SON03883 SON03886 SON03896 SON03898 SON03901 SON03905

News: Dhammaduta College

Reporter: Phramaha Pharadon Bhurissaro

English News: Phramaha Pharadon Bhurissaro

Picture:  MR. LIKIT BOONLAKON

Scroll to Top