รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมอบนโยบายแก่บุคลากรในสังกัดNew Vice-Rector for Foreign Affairs delivered his policies to personnel for Foreign Affairs

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบนโยบายแก่บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยธรรมทูต D ๓๐๐ มจร อยุธยา

2 1 4 3 5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

On Wednesday, 7 September 2022, from 1.00 – 2.00 p.m., Phramaha Surasak Paccantaseno, Asst. Prof. Dr., Vice–Rector for Foreign Affairs, has delivered his policies as a guideline to Assistant to the Rector for Foreign Affairs, Asst. Prof. Boonmee Pansa, and Administrators, Lecturers, including staff of Dhammaduta college and International Relations Division in order to serve the organization with honesty, effectivity, and transparency at the meeting room of Dhammaduta college, D300, MCU, Ayutthaya.

2 1 4 3 5

News: Dhammaduta College

Reporter: Phramaha Pharadon Bhurissaro

English News: Phramaha Pharadon Bhurissaro

Scroll to Top