“เสวนาเถรวาท-มหายาน”Theravada-Mahayana Conference in BKK

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. คณะสงฆ์ไทย-สิงคโปร์ร่วมจัดประชุมเสวนา ในหัวข้อ “Moving Forward in Unity Thailand-Singapore Sangha Fellowship” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์สิงคโปร์ ณ ห้องประชุมโรงแรมอนันตารา ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เถรวาท และมีพระธรรมาจารย์ ดร.ฝ่าจ้าว ประธานวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศสิงคโปร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มหายาน และมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ. ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รวมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร อาทิ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ และคณะสงฆ์มหายาน จากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ Thailand-Singapore Sangha Fellowship” และมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. กล่าวสัมโมทนียกถา และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเสวนานานาชาติเรื่อง “ Moving Forward in Unity” โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. และ Venerable Dr.Shi Min Yi เป็นผู้ดำเนินรายการ

1 2 3 4 5.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

On 8 Sep 2022 Time: 09:00-11:00 BKK: Thailand & Singapore Sangas held a co-meeting on the topic  “Moving Forward in Unity Thailand-Singapore Sangha Fellowship” which is aimed to support each other in relating of Sangha community and education at Anantara Siam- Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand.

The meeting was led by Most Ven. Phra Brahmapundit, Prof. Dr., Vice President of MCU University Council, Chief Abbot of Wat Prayurawongsawat and a member of the Supreme Sangha Council on behalf of Theravada, and Most Master Dr. Shi Fa Zhao on behalf of Mahayana.

Moreover, Phra Dhamvajrabundit, Prof. Dr., Rector of MCU, Phramaha Surasak Paccantaseno, Asst. Prof. Dr., Vice-Rector for Foreign Affairs, Phrakhruvinaithorn Sumut Thāvaradhammo, Asst. Prof. Dr., Acting Director of Dhammaduta College, and Administrators, Lectures, Staff of MCU and Sanghas from various temples in Bangkok.

1 2 3 4 5.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

News: Dhammaduta College

Reporter: Phramaha Pharadon Bhurissaro

English News: Phramaha Pharadon Bhurissaro

Scroll to Top