“ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๙”“The 9th/2019 Mobile Academic Council Meeting”

วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. อธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

สัญจร 1 สัญจร 2 สัญจร 3 สัญจร 4 สัญจร 5 สัญจร 6 สัญจร 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ: MCU TV

On Friday, September 9, 2022, at 1:00 p.m. Phramaha Surasak Paccantaseno, Asst. Prof. Dr., Vice-Rector for Foreign Affairs, attended the 9th/2019 Mobile Academic Council Meeting, which was presided by Phra Dhamvajrabundit, Prof. Dr., Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, at the meeting room of Buddhajinarat Buddhist College, Phitsanulok Province.

สัญจร 1 สัญจร 2 สัญจร 3 สัญจร 4 สัญจร 5 สัญจร 6 สัญจร 7

News: Dhammaduta College

Reporter: Phramaha Pharadon Bhurissaro

English News: Phramaha Pharadon Bhurissaro

Picture: MCU TV

Scroll to Top